lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Epoksīdi

EPOTEP epoksīdu špaktele

128 g
4751005612274
360
pluss
minuss
  • Epoksīdu produkti
    Špaktelēšanai
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 30.05.2024.

Divkomponentu epoksīdu tepe paredzēta dažādu virsmu  metāla, keramikas, plastmasas (izņemot PE), betona, koka virsmu izlīdzināšanai, plaisu, salaidumu un šuvju aizpildīšanai, kā arī dažādu materiālu salīmēšanai. Tepei piemīt liela mehāniskā stiprība, laba adhēzija un ķīmiskā noturība agresīvās vidēs. Tepe sastāv no A komponenta - pamatmasas un B komponenta - cietinātāja, kas komplektēti sajaukšanai paredzētajās attiecībās.

LIETOŠANA: apstrādājamām virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Nepieciešamības gadījumā virsmas jānotīra ar spirtu vai acetonu. Sevišķi gludas un spīdīgas virsmas pirms pārklāšanas apstrādā ar smilšpapīru līdz tās kļūst matētas. A un B komponentus rūpīgi sajauc, ievērojot proporciju A: B = 10:1 (pēc svara). Pēc komponentu samaisīšanas tepe jāizstrādā 15 minūšu laikā, pretējā gadījumā neizlietotā tepe sacietēs. Tepi uzklāj ar špateļlāpstiņu un izlīdzina ar ziepjūdenī samērcētu špateli. Tepe sacietē 2 - 4 stundu laikā, atkarībā no temperatūras  zemās temperatūrās tepe cietē lēnāk. Maksimālo cietību tepe sasniedz pēc 24 stundām. Sacietējušu tepējumu var apstrādāt - slīpēt, krāsot.

DROŠĪBAS PASĀKUMI: Strādāt labi vēdināmās telpās. Centieties izvairīties no tieša tepes kontakta ar ādu un acīm, ja tepe nokļuvusi uz ādas  noņemiet to ar salveti un nomazgājiet siltā ūdenī ar ziepēm.

A komponents:
Signālvārds: Bīstami
Satur: Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn) bisfenols, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu mazāku par 700); Bisfenol F (epihlorhidrīns), epoksigumija; heksāndiol diglicidilēteris
Bīstamības kategorijas: Acu kairinājums 2.kat. 
Ādas kairinājums 2.kat.
Ādas sensibilizācija 1.kat.
Ūdens vides bīstamība, hroniska 2.kat.
Produkta iedarbības raksturojums: H315-Kairina ādu.
H317-Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411-Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
Drošības prasību apzīmējumi: P202-Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.
P280-Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P301+P330+P331-NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P302+P352-SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P308+P313-Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
Papildus marķējums:EUH205-Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

B komponents:
Signālvārds: Bīstami
Satur: 1,3-benzodimetānamīns, n-(2-ciānoetil)-atvasinājumi; 4-tetra-butilfenols; 1,3- benzol dimetilamīns; metilheksān-1,6- diamīns
Bīstamības kategorijas: Ādas kodīgums 1B kat.
Ādas sensibilizācija 1 kat.
Akūtā toksicitāte 4 kat.
STOT SE3
Ūdens vides bīstamība, hroniska 3 kat.
Produkta iedarbības raksturojums: H314-Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H302-Kaitīgs, ja norij.
H332-Kaitīgs ieelpojot.
H317-Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H335-Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H412-Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
Drošības prasību apzīmējumi: P101-Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102-Sargāt no bērniem.
P103-Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
P260-Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.
P310-Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P303+361+353-SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.
P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P310-Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P405-Glabāt slēgtā veidā.

Saistītās preces