lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Epoksīdi

ALKOHOLA pigmenti epoksīdiem komplekts

10g*10gb.
4751005616845
2236
pluss
minuss
  • Epoksīdu produkti
    Pigmenti puscaurspīdīgi
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.07.2024.

Universāla tinte uz spirta bāzes dažādām dekorēšanas tehnikām. Piemērots darbam uz dažādām virsmām - stikla, keramikas, plastmasas, papīra, kartona, gruntēta audekla u.c. Var sajaukt ar citiem apdares materiāliem, īpaši piemērots epoksīda sveķiem.
LIETOŠANA: Uzklājiet tinti uz dekorējamās virsmas. Veidojiet vēlamo rakstu, izmantojot fēnu vai veidošanas kociņu. Gaisa plūsma jāvirza no krāsas plankuma malas uz centru.
GALBĀŠANA: Oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no +5°С līdz +25°С. Glabāšanas laiks norādīts uz iepakojuma.
Bīstamības kategorijas: Flam. Liq. 2. Eye Irrit. 2. STOT SE3. Signālvārds: Bīstami. Satur: Etanolu, izopropanolu. Produkta iedarbības raksturojums: H225-Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319-Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus. Drošības prasību apzīmējumi: P102-Sargāt no bērniem. P210-Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P280-Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P305+351+338-SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+313-Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P301+P312- NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P501-Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Bīstamības kategorijas: Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE3
Signālvārds: Bīstami
Satur: Etanolu, izopropanolu
Produkta iedarbības raksturojums: H225-Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 
H319-Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus.
Drošības prasību apzīmējumi: P102-Sargāt no bērniem
P210-Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280-Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P305+351+338-SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+313-Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P301+P312- NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta.
P501-Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Saistītās preces