lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Epoksīdu sveķi

SVEĶI epoksīdu biezi divkomponentu bez CIETINĀTĀJA

1 kg
4751005615732
1426
pluss
minuss
10 kg
4751005615763
14206
pluss
minuss
3 kg
4751005615886
4044
pluss
minuss

Dokumenti


Epoksīdu sveķu lietošanas instrukcija

 • Epoksīdu produkti
  Caurspīdīgi
 •  
  Dzeltenīgi
 •  
  Keramikai
 •  
  Kokam
 •  
  Līmēšanai
 •  
  Metālam
 •  
  Sveķi biezi - līmēšanai
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.07.2024.

Biezu, modificētu epoksīdu sveķu kompozīcija. Tiek pielietota kā komponents №1 divkomponentu (komponents №1 – sveķu kompozīcija, komponents №2 – cietinātājs) sistēmā, kas paredzēta dažādu materiālu līmēšanai – metāls, stikls, porcelāns, koks, keramika u.c.). Var tikti pielietoti dažādu minerālo virsmu, arī betona un cementa maisījumu remontam.

ĪPAŠĪBAS:

 • Caurspīdīgi;
 • Nesatur organiskos šķaidītājus;
 • Nesatur ftalātus;
 • Augsta mehāniskā noturība;
 • Noturīga pret temperatūru un ķīmiskām vielām; 
 • Laba adhēzija.

PIELIETOJUMS: Apstrādājamām virsmām jābūt tīrām, cietām un nedaudz raupjām. Virsmas mitrums ne lielāks par 4%. Uz betona virsmām uzklāt ne ātrāk kā 28 dienas pēc betona ieklāšanas. Komponentus №1 un №2 nepieciešams rūpīgi samaisīt korektā attiecībā 1:0.07. Līmējamās detaļas stingri saspiest, iegūstot maksimālu kontaktu starp salīmējamām virsmām. Optimālais līmes kārtas biezums 0.1mm Instrumentus un iekārtas pēc produkta izmantošanas nekavējoties mazgāt ar šķaidītāju uz acetona bāzes.

ŽŪŠANAS LAIKS: Sākotnējās saķeres laiks no 30 līdz 60 minūtes, istabas temperatūrā. Pilnās sacietēšanas laiks apmēram 24 stundas, istabas temperatūrā.

GALBĀŠANA: Oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no +5°С līdz +25°С. Glabāšanas laiks norādīts uz iepakojuma.

Bīstamības kategorijas: Skin Irrit. 2
Skin. Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
Signālvārds: Brīdinājums
Satur: 4,4'-Izopropildifenols, oligomēru reakcijas produkts ar 1-hloro-2,3-epoksipropānu (vidējāmolekulmasa ≤ 700);  CAS Nr: 25068-38-6
Produkta iedarbības raksturojums: H315-Kairina ādu.
H317-Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319-Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411-Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi: P262-Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
P273-Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280-Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P302+P352-SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.P501- Atbrīvoties no iepakojuma kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Iepriekš izskalojot ar ūdeni.

Saistītās preces